Ju lutemi lexoni me kujdes termat dhe kushtet e përdorimit të Portal Pune.Uebsajti www.portalpune.com është në pronësi të kompanisë Portal Pune Sh.pk , 10000 Pristina, Kosovo.Duke hyrë dhe përdorur këtë faqe Portal Pune, do të hyni në një marrëdhënie kontraktuale me kompaninë Portal Pune, pasi të keni lexuar, kuptuar dhe pranuar termat dhe kushtet e specifikuara në tekstin që vijon:Gjatë përdorimit dhe qasjes në faqen e internetit Portal Pune, duhet të zbatoni të gjitha rregullat dhe kushtet e përdorimit, sipas ligjeve në fuqi në Kosovë. Disa nga shërbimet brenda Portal Pune mund të kenë kushtet e tyre të përdorimit. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, termat dhe kushtet, atëherë përdorni termat dhe kushtet e Portalit të Portalit.

1. Termat dhe kushtet

Portali në Uebfaqe Pune do të takojë punëdhënësit dhe punëkërkuesit.Punëdhënësit mund të shpallin konkurs për vendet e lira të punës, dhe punëkërkuesit mund të aplikojnë për vendet e lira të punës që kemi shpallur në Portal PunePortali në internet Pune nuk garanton saktësinë e reklamave të publikuara.Portal Pune rezervon të drejtën për të fshirë konkurset, reklamat dhe CV-në, për përmbajtje të papërshtatshme.

2. Kërkesa të përgjithshme për punëdhënësit

Shpallja e vendeve të lira të punës në Portal Pune ngarkohet, nga çmimi i vendosur nga menaxhmenti.Një punëdhënës që boton reklamën tuaj në Portal Pune, është përgjegjës për dëmet e mundshme që mund të vuajnë nga abuzimi në bazë të informacionit të specifikuar në njoftimin e shpalljes së vendit të lirë për pozicionin.Portal Pune rezervon të drejtën për të hequr reklamën ose konkurrencën për punë, nëse përmbajtja e saj, është baza për diskriminimin e njerëzve bazuar në fe, etni, etj., ose përmbajtja e saj përbëjnë një vepër penale, fyese, Portal Pune pronarëve, ose të një palë e tretë.

3. Termat dhe kushtet për punëkërkuesit

Personi që poston CV, është përgjegjës për saktësinë e të dhënave të publikuara.Portal Pune ka të drejtë të përdorë një CV të tillë dhe t'i ofrojë ato të njëjtit punëdhënës.

4. Të drejtat e autorit

Portali Pune ruan të drejtat e autorit në të gjithë përmbajtjen e publikuar në faqen e internetit, përve ç nëse përmendet ndryshe në disa përmbajtjeNdalohet përdorimi i punës së Portal Pune pa pëlqimin e pronarit.

5. Politika e privatësisë

Portal Pune respekton intimitetin e përdoruesve dhe vizitorëve të tij.Informacioni i përdoruesit nuk do të zbulohet për asnjë palë të tretë, përve ç nëse këto të dhëna kërkohen nga gjykata, procedurat gjyqësore.Të dhënat e përdoruesit nuk do të jenë të disponueshme për asnjë palë të tretë përve ç nëse një detyrim i tillë rregullohet me ligj të ve çantë.Të dhënat e punonjësve gjatë regjistrimit dhe regjistrimeve biografitë e tyre do të jenë në dispozicion vetëm për punëdhënësit, klientët e kompanisë Portal Pune.

6. E drejta për të modifikuar ose hequr përmbajtjen

Portal Pune rezervon të drejtën të ndryshojë, pezullojë (përkohësisht ose përgjithmonë) çdo përmbajtje ose shërbim në faqen e internetit, pa paralajmëruar.Portal Pune rezervon të drejtën të heqë çdo përmbajtje që konsiderohet e papërshtatshme ose që ka përmbajtje që është në kundërshtim me këto Terma dhe Kushte.

7. Gjatë përdorimit të Portës Pune

Portal Pune nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim që vjen nga përdorimi i këshillave (marrë nga faqet e tjera) që mund të lindin për shkak të informacionit të pasaktë ose të pamjaftueshëm të dhënë nga përdoruesi, ose për ndonjë arsye tjetër.Nëse vëreni ndonjë mesazh që nuk përputhet me të dhënat e mësipërme, ju lutemi njoftoni administratorin me e-mail: [email protected]

8. Përdorimi i cookies

Ne përdorim cookies në faqet tona të internetit.Cookies janë informacione që një uebfaqe vendos në pajisjen tuaj kur vizitoni një faqe në internet. Ato lejojnë që faqet e internetit të kujtojnë veprimin e vizitorit nga vizitat e mëparshme. Shumica e shfletuesve lejojnë përdorimin e cookies por përdoruesi mund t'i fshijë ato ose t'i fik ato përmes parametrave të shfletuesit tuaj.Cilat janë cookie-t e partisë së parë?Cookies të partisë së parë lëshohen nga faqja e internetit në të cilën keni hyrë dhe ato mund të jenë cookie për sesione ose cookie të përhershme. Këto cookie shpesh shërbejnë për t'i dhënë kujtesë faqes në internet në lidhje me të dhënat dhe preferencat tuaja.Cilat janë cookie të partive të treta?Ka pak shërbime të partive të treta (të tilla si Facebook, Instragram, Google Analytics dhe AdWords) që ruajnë cookie-t e kufizuara të përdoruesit. Këto cookie nuk lëshohen nga faqja jonë e internetit dhe ato na ndihmojnë të bëjmë hulumtime të ndryshme në lidhje me sjelljen dhe demografinë e përdoruesve tanë dhe me qëllim të marketingut të synuar. çfarë mundësish keni? Në parametrat e shfletuesve si Internet Explorer, Safari, Firefox ose Chrome mund të përcaktoni cilat cookie doni të pranoni dhe cilat nga ato dëshironi të fikni. Mund t'i gjeni cilësimet që ju nevojiten përmes opsionit ndihmë në shfletuesin tuaj të preferuar.Megjithatë, bllokimi i të gjitha cookies mund të ketë një ndikim negativ në përdorshmërinë e disa funksioneve në faqet tona të internetit.

9. Ndryshimet në Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit

Pronari i Portal Pune, rezervon të drejtën të modifikojë në mënyrë të njëanshme dhe / ose të bëjë plotësime në këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme të Përdorimit të Portalit Portal Pune, pa paralajmërim, dhe nuk do të jetë përgjegjës për pasojat e mundshme ndryshime të tilla.Ndryshimet dhe / ose amandamentet e mësipërme do të hyjnë në fuqi pasi të publikohen në këtë portal.